Code ví dụ phạm vi truy cập kế thừa trong java

Code: Java | Auth: 03cd82
package GoiA;

public class LopA {
  public String thuocTinhPublic ="Public A";
  private String thuocTinhPrivate = "Private A";
  protected String thuocTinhProtected = "Protected A";

  public void InThongTin(){
    // đây là hàm trong nội bộ lớp A, toàn quyền sử dụng mọi thứ của lớp A.
    System.out.println("Thuoc rieng tu: " + this.thuocTinhPrivate);
  }

}
////==================================================================
package GoiB;

import GoiA.LopA;

public class LopB extends LopA {
  // đây là lớp con của A nên dùng được 2 thuộc tính
    public void Ham01(){
      System.out.println("Thuoc tinh Public trong lop B: " + this.thuocTinhPublic);
      this.thuocTinhPublic = "Public B2";
      this.thuocTinhProtected = "protected B2";

      System.out.println("KQ Gán giá trị nội bộ lớp B: " + this.thuocTinhPublic);
      System.out.println("KQ Gán giá trị nội bộ lớp B:: " + this.thuocTinhPublic);
    }

}
//====================================================================
package GoiB;

import GoiA.LopA;

public class LopC {
  // đây là lớp người ngoài nên chỉ đùng được public
  public void HamX(){
    LopA objLopA = new LopA();
    objLopA.thuocTinhPublic = "Goi công khai";
  }
}
///===================================================================
import GoiA.LopA;
import GoiB.LopB;
import GoiB.LopC;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // gọi công cộng
    LopA objLopA = new LopA();
    objLopA.InThongTin();
    
    // gọi LopB để thực thi truy cập protect ở trong hàm 1
    LopB objLopB = new LopB();
    objLopB.thuocTinhPublic = "Public B";
    objLopB.Ham01();
    // gọi lớp C để thực thi truy cập public trong hàm x
    LopC objLopC = new LopC();
    objLopC.HamX();
  } 
}