js fetch post Run

Code: Html | Auth: 03cd82
<h1>Demo list user bằng ajax</h1>

<table id="tb-list-user" border="1" cellpadding ="10">
  
  <tr>
    <th>ID</th>
    <th>Username</th>
    <th>Email</th>
    <th>Action</th>
  </tr> 
  

</table>

<script>
  // phần này để viết lệnh javascript
  var url = "http://localhost:8074/FA2020/demo-mvc-1/?controller=user&action=ajax-list";
  var bang = document.querySelector("#tb-list-user");


  // hàm fetch có sẵn trong javascript dùng để gọi lên server 
  fetch(url, {
    method: "GET"
  }).then(function(res) {
    return res.json(); // chuyển chuỗi nhận được thành đối tượng json
  }).then(function(data) { 
    // các lệnh xử lý cho dữ liệu ở đây: các công việc hiển thị.
    console.log(data);

    // duyệt toàn bộ dữ liệu lấy về
    data.forEach( function (row, index, arr){

      let tr = document.createElement("tr"); // tạo 1 thẻ dòng
      let td1 = document.createElement("td"); // tạo thẻ td
      let td2 = document.createElement("td");
      let td3 = document.createElement("td");

      let td4 = document.createElement("td");

      td1.innerHTML = row.id; // gán nội dung cho thẻ td
      td2.innerHTML = row.username;
      td3.innerHTML = row.email;

      td4.innerHTML = "<a href='javascript:void(0)' onclick='SetPass(" + row.id+")'>Set Password</a>";

      tr.appendChild(td1);// gắn thẻ td vào thẻ dòng
      tr.appendChild(td2);
      tr.appendChild(td3);
      tr.appendChild(td4);
      bang.appendChild(tr);// gắn thẻ dòng vào bảng 

    }); 

  });

function SetPass(id_user){
  var new_pass = prompt("Nhập pass mới");
  var dataPost = {
        id: id_user,
        passwd: new_pass 
      };


    // hàm fetch có sẵn trong javascript dùng để gọi lên server 
    var url_post = "http://localhost:8074/FA2020/demo-mvc-1/?controller=user&action=ajax-set-pass";
 

    fetch(url_post, {
          method: 'POST', 
          headers: { 
            'Content-Type': 'application/json'
          },
          body: JSON.stringify(dataPost), // chuyển dữ liệu object trên thành chuỗi json
        })
        .then(function(response){
          console.log(response.body);
          return response.json()
        }) // chuyển kết quả trả về thành json object
        .then((data) => { 
          // bạn có thể làm gì đó với kết quả cuối cùng này thì làm
          if(data.status == 1){
            alert("Update thanh cong");
          }

          console.log('Success:', data); // ghi log kết quả hoàn thành
        })
        .catch((error) => {

          console.error('Error:', error); // ghi log nếu xảy ra lỗi
        });

}
</script>