Mẫu code giải phương trình bậc 2 bằng C

Code: C | Auth: 03cd82
#include <stdio.h>
#include <math.h> // su dung ham sqrt() de tinh can bac 2
void GiaiPTB1(float a, float b){
	// thuc hien giai phuong trinh ax + b = 0 va in ra man hinh nghiem

}
void GiaiPTB2(){
	//1. Khai bao bien a, b,c la float
	
	//2. Thuc hien lenh nhap a, b, c tu ban phim
	
	//3. Kiem tra neu a ==0 thi goi phuong trinh bac 1
	if(a ==0)
		GiaiPTB1(b,c);
	else{
		// tinh delta va tinh nghiem
		
	}
}

void main(){
	int chon;
	// in ra man hinh menu chon
	//1. Giai phuong trinh bac 1
	//2. Giai phuong trinh bac 2
	// su dung scanf de nhap gia tri cho bien chon
	
	switch(chon){
		case 1: 
			//1. Khai bao a, b va Nhap gia tri a, b
			
			//2. Goi ham
			GiaiPTB1(a, b);
		break;
		case 2: 
			GiaiPTB2();
		break;
			
	} 
	
}