Code demo bất đồng bộ & callback JS Run

Code: Html | Auth: 03cd82
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  
  <h1>Dữ liệu lấy trên Server</h1>
  <h2>Nội dung: <span id="msg"></span></h2>

  <table border="1" cellpadding="10">
    <thead>
    <tr><th>STT</th> 
      <th>Tên sản phẩm</th>
    </tr>
    </thead>
    <tbody>

    </tbody> 
  </table>
  <h3>Hết</h3>

  <script>
    var url = 'http://son.snvn.net/a.php';

    fetch(url,{
      method:"GET"
    }).then(function(rs){
      return rs.json(); // phần này xử lý chuyển đổi dữ liệu trả về thành json
    })
    .then(function (data){
      // đến đây có dữ liệu dạng json, có thể dùng làm mọi việc.
      // duyệt mảng 
      console.log(data);

      // document.querySelector("#msg").innerHTML = data[0];
    }); 
 
  </script>
</body>
</html>