Trung bình cộng 2 số nguyên trong C

Code: C | Auth: 03cd82
#include <stdio.h>
void main(){
	int a, b; // khai bao 2 so nguyen
	printf("Hay nhap a = ");
	scanf("%d", &a); // nhap so nguyen a
	
	printf("Hay nhap b = ");
	scanf("%d", &b); // nhap so nguyen b
	
	float tbc = (float)(a + b)/2; // tinh trung binh cong

	printf("Ket qua TBC:     (%d + %d)/2  = %0.2f",a, b, tbc); // thong bao ket qua 
}