Giải phương trình bậc 1 trong C

Code: C | Auth: 03cd82
#include <stdio.h>
void main(){
	// giai pt ax + b = 0
	float a, b;
	printf("Hay nhap a = ");
	scanf("%f", &a);
	
	printf("Nhap b = ");
	scanf("%f", &b);
	
	float x; // khai bao bien x de luu gia tri nghiem
	x = -b/a;
	printf("Nghiem x = %f ", x);
	printf("\nNghiem phuong trinh %0.fx + %0.f = 0 la: x = %0.2f ",a, b, x);
}