Biểu thức kiểm tra tên đăng nhập

Code: Php | Auth: 03cd82
$ten_dang_nhap = 'nguyenvana';

$bieu_thuc = '/^[a-zA-Z0-9_]{5,30}$/';

  if(!preg_match($bieu_thuc, $ten_dang_nhap)){
    echo "Ten dang nhap khong hop le";
  }else{
    echo "Ten dang nhap OK";
  }