GroupUserDAO

Code: Java | Auth: 03cd82
package net.devmob.crud_user_group.DAO;

import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;

import net.devmob.crud_user_group.DTO.GroupUser;
import net.devmob.crud_user_group.Database.DbHelper;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;

public class GroupUserDAO {
  SQLiteDatabase db;
  DbHelper dbHelper;

  public GroupUserDAO(Context context){
    dbHelper = new DbHelper(context);
  }

  public void open(){
    db = dbHelper.getWritableDatabase();
  }
  public void close(){
    dbHelper.close();
  }

  public long insertNew(GroupUser objGroupUser){

    ContentValues contentValues = new ContentValues();
    contentValues.put(GroupUser.COL_GROUP_NAME, objGroupUser.getName());

    long res = db.insert(GroupUser.TB_NAME, null, contentValues);

    return res;

  }
  public int deleteRow(GroupUser objGroupUser){

    int res = db.delete(GroupUser.TB_NAME, "id_group = ?" , new String[] { objGroupUser.getId_group() +"" });

    return res;
  }

  public int updateRow(GroupUser objGroupUser){

    // sử dụng contentValue
    ContentValues values= new ContentValues();
    values.put( GroupUser.COL_GROUP_NAME,objGroupUser.getName() );

    int res = db.update(GroupUser.TB_NAME, values,"id_group = ?", new String[] { objGroupUser.getId_group() +"" } );
    return res;
  }
  
  
  
  public GroupUser selectOne(int id){
    GroupUser objGroupUser = new GroupUser();
    String[] args = new String[] { id + "" };

//    Cursor c = db.rawQuery("SELECT id_lop, ten_lop FROM tb_lop WHERE id_lop=?", args );

    String[] columns = new String[]{"*"};

    Cursor c = db.query(GroupUser.TB_NAME,columns, null, null,null,null,null);
    if(c.moveToFirst()){
      // nếu có dữ liệu thì hàm moveToFirst sẽ trả về giá trị true
      objGroupUser.setId_group( c.getInt( 0 ) );
      objGroupUser.setName( c.getString(1) );
    }

    return objGroupUser; // nếu không lấy được dữ liệu thì cũng trả về object rỗng
  }

  public ArrayList<GroupUser> selectAll(){
    //1. Tạo biến chứa danh sach
    ArrayList<GroupUser> listGroupUser = new ArrayList<GroupUser>();
    String[] ds_cot = new String[] { "*" };
    // tạo đối tượng con trỏ đọc dữ liệu
    Cursor cursor = db.query(GroupUser.TB_NAME, ds_cot,null, null,null,null, null);
    if(cursor.moveToFirst()){
      // có dữ liệu
      while (!cursor.isAfterLast()){
        // lấy dữ liệu
        GroupUser objGroupUser = new GroupUser();
        objGroupUser.setId_group( cursor.getInt(0)  );
        objGroupUser.setName( cursor.getString(1  ));

        // bỏ đối tượng vào danh sách
        listGroupUser.add(objGroupUser);

        // chuyển con trỏ sang dòng tiếp theo
        cursor.moveToNext();// nếu không có dòng này sẽ bị treo ứng dụng
      }
    }
    return listGroupUser;
  }}