Vấn đề lỗi không khởi động được mysql ở xampp

Code: Default | Auth: 03cd82
Nhiều người gặp tình huống đang dùng xampp bình thường nhưng hôm sau mở lại tự nhiên không start được xampp

Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng thường là do lỗi file data của mysql. Khi tắt máy tính thì bạn nên stop mysql trước khi thoát xampp, thì các file data của mysql sẽ được ngắt kết nối an toàn hơn.

Cách xử lý:
Giả sử xampp bạn cài ở thư mục c:\xampp

1. Đổi tên thư mục   c:\xampp\mysql\data  thành tên khác. VD:   c:\xampp\mysql\data___old
2. Copy thư mục  c:\xampp\mysql\backup và paste lại chính bên trong thư mục c:\xampp\mysql\ và đặt tên thư mục mới copy là data. Kết quả:  c:\xampp\mysql\data
3. Vào thư mục data___old  copy thư mục là tên database dự án của bạn cho sang thư mục c:\xampp\mysql\data\
4. Vào thư mục data___old  copy file ibdata1 sang thư mục c:\xampp\mysql\data\
5. Khởi động lại mysql

nếu cần thiết thì Vào thư mục data___old  copy thêm thư mục phpmyadmin sang thư mục c:\xampp\mysql\data\
việc copy sẽ yêu cầu ghi đè file thư mục thì đồng ý cho ghi đè file thư mục là ok.