Demo check đăng nhập bằng java script html Run

Code: Html | Auth: 03cd82
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  
  <form id="frm_login" action="" method="GET">
    Username: <input type="text" id="username" /> <br>
    Password: <input type="password" id="pass"  /> <br>
    <button type="button" onclick="check()" >Login</button>
  </form>
  <script>
    function check(){
      var form = document.querySelector("#frm_login");
      console.dir(form)
      //1. In ra các thuộc tính của thẻ frm_login
        // sử dụng thuộc tính attributes
        console.log(form.attributes)

      //2. Thông qua thẻ frm_login hãy kiểm tra giá trị của username, pass 
      // nếu đúng là admin và pass là 123 thì thông báo OK
    
      //Bước 1: In ra childnodes của phần tử frm_login
      console.log(form.childNodes) 
      //Bước 2: Lấy thông tin của thẻ username.
      var list_child = form.childNodes;
      console.log( list_child[1])
      
      // var _u = list_child[1].value;
      // var _p = list_child[5].value;
      // Tình huống: nếu dùng theo cách thứ tự phần tử mảng như ở trên thì khi xóa 
      // một thẻ br ở trong form hoặc thêm thẻ vào sẽ bị sai thứ tự chỉ số phần tử mảng
      // ==> cần cải tiến như sau:
      var _u = list_child.getElementById("username").value;
      var _p = list_child.getElementById("pass").value;

      if(_u == 'admin' && _p =='123')
        alert("OK");
      else
        alert("sai thông tin");
       
    }
  </script>
  

</body>
</html>