Nhúng Video - Audio vào trang web

Code: Default | Auth: 03cd82

Ngắn gọn thôi: Khi nhúng Audio, Video vào trang web thì bạn cần lưu ý với một số định dạng file mà trình duyệt web hiển thị được. 

1) Nhúng Audio

Các định dạng được hỗ trợ tốt

HTML Audio Formats

Có 3 loại định dạng Audio được hỗ trợ tốt trong các loại trình duyệt web: MP3, WAV, và OGG. 

Browser MP3 WAV OGG
Edge/IE YES NO NO
Chrome YES YES YES
Firefox YES YES YES
Safari YES YES NO
Opera YES YES YES

HTML Audio - Media Types

File Format Media Type
MP3 audio/mpeg
OGG audio/ogg
WAV audio/wav

Cách nhúng code

Tôi có 2 link Audio sau 

http://html.zezo.dev/static/horse.mp3
http://html.zezo.dev/static/horse.ogg

Cấu trúc nhúng như sau:

 <audio controls autoplay>
			 <source src="http://html.zezo.dev/static/horse.ogg" type="audio/ogg">
			 <source src="http://html.zezo.dev/static/horse.mp3" type="audio/mpeg">
					Trình duyệt web không hỗ trợ Audio
			</audio>

Chạy thử code

Thuộc tính: controls dùng để hiển thị nút điều khiển âm thanh, và autoplay là tự chạy

2) Nhúng Video

HTML Video Formats

Một số định dạng Video được hỗ trợ tốt:  MP4, WebM, và Ogg.

Browser MP4 WebM Ogg
Edge YES YES YES
Chrome YES YES YES
Firefox YES YES YES
Safari YES YES NO
Opera YES YES YES

HTML Video - Media Types

File Format Media Type
MP4 video/mp4
WebM video/webm
Ogg video/ogg

Cách nhúng video

Tôi có link video như sau: http://html.zezo.dev/static/mov_bbb.mp4

Code nhúng video

      <video width="320" height="240" autoplay controls>
			 <source src="http://html.zezo.dev/static/mov_bbb.mp4" type="video/mp4">
			 Trình duyệt web không hỗ trợ định dạng video mp4
			</video>

Chạy thử code