Nhập xuất mảng bằng lệnh lặp for trong javascript Run

Code: Html | Auth: 03cd82
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  
<script>
  // bài toán: Nhập mảng và in mảng với vòng lặp for
  var mang=[];
  var n = 5; // số lượng phần tử trong mảng
  for(i = 0; i<n;i++){
    mang[i] = prompt("Nhập phần tử thứ " + (i + 1));
  }
  // sau khi nhập mảng thì ghi log
  console.log(mang);
  // duyệt mảng:
  document.write('<h2>duyệt mảng dùng for thường</h2>');
  // dùng for thường 
  for(i = 0; i<mang.length; i++){
    document.write(`Phần tử thứ ${i} là : ${mang[i]} <br>`);
  }
  document.write('<h2>duyệt mảng dùng "for... of..." </h2>');
  // dùng for of
  for(x of mang){
    document.write(`Phần tử  ${x} <br>`);
    // x là giá trị phần tử, cách này không xem được vị trí phần tử
  }
 
</script></body>
</html>