Lỗi com.android.volley.NoConnectionError: java.net.SocketException: socket failed: EPERM (Operation not permitted)

Code: Default | Auth: 03cd82

Lỗi này cần kiểm tra:

- Đã khai báo quyền sử dụng internet trong manifest hay chưa

< uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>

một số trường hợp cần thêm quyền xem trạng thái internet

< uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />

hoặc phải khai báo thêm:

 

android:usesCleartextTraffic="true" 

trong thẻ application của mainifest.

- Nếu đã khai báo đủ quyền sử dụng internet thì vào điện thoại, gỡ bỏ app rồi chạy lại