Lỗi code android java on null object reference ở hàm getImportantForAccessibility

Code: Default | Auth: 03cd82

Lỗi này không chỉ rõ câu lệnh lỗi ở dòng nào.

Đây là dạng lỗi làm cho ứng dụng không xử lý hiển thị được view.

Lỗi on null object reference

 

Trường hợp 1: 

Nếu ứng dụng có làm việc với custom adapter để hiển thị danh sách lên ListView thì hãy kiểm tra hàm getView có phải là đang return null hay không. 

Khắc phục bằng cách sửa return null thành return biến view mà bạn khai báo trong hàm getView. 

Các trường hợp khác sẽ cập nhật sau