Làm việc với ViewPager2 và tab trong android

Code: Default | Auth: 03cd82

Tham khảo nguồn: https://developer.android.com/guide/navigation/navigation-swipe-view-2

 

  • Bước 1: Tạo khung các fragment con
  • Bước 2: Tạo thêm 1 khung fragment nữa để quản lý toàn bộ các fragment con , trong layout của collection tạo tablayout và viewpager2
  • Bước 3: Tạo adapter kế thừa từ lớp FragmentStateAdapter
  • Bước 4: Chỉnh sửa hàm onViewCreated của Collection Fragment
  • Bước 5: Trong layout của activity, gọi fragment  collection 

 

Xem code mẫu trong file đính kèm. Bạn xem file code-viewpager.zip trước, file có tab xem sau.

 

Tập tin đính kèm bài viết: