Làm thế nào để lấy 1 phần tử HTML vào biến?

Code: Default | Auth: 03cd82

Bạn hãy xem những lời giải thích trong code dưới đây và hãy chạy lại code để thực nghiệm nghé.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>https://saophaixoan.net</title>
</head>

<body>
  <h1 id="id1">Thực hành lấy 1 phần tử trong cây DOM để tương tác</h1>

  <script>
    //1. khai báo biến để nhận phần tử html
    var objH1_01 = document.getElementById("id1"); // lấy theo ID
    //2. Ghi log ra để xem kết quả
    console.log(objH1_01); //lệnh này xem nội dung thẻ ở dạng html
    console.dir(objH1_01); // lệnh này xem cấu trúc đối tượng dạng cây gồm các thuộc tính và phương thức.

    //3: Cách khác để lấy 1 phần tử
    // dùng querySelector: cách chọn giống cách viết trong css
    var objH1_02 = document.querySelector('h1');
    var objH1_03 = document.querySelector('#id1');
    console.log("Lấy node theo cách dùng querySelector");
    console.dir(objH1_02);
    console.dir(objH1_03);
  </script>

</body>

</html>