Hướng dẫn xóa thư mục build trước khi nén code android

Code: Default | Auth: 03cd82

Giả sử có thư mục project là crud_user_group

Bạn mở thư mục đó ra sẽ thấy thư mục app

xóa thư mục build

Sau khi mở ra bạn sẽ thấy thư mục build, hãy xóa nó đi 

xóa thư mục build\

Sau khi xóa xong, bạn quay trở ra ngoài và kích phải chuột lên thư mục  crud_user_group rồi thực hiện nén toàn bộ thư mục code ==> có file nén code dung lượng nhẹ hơn rất nhiều.