Hướng dẫn tạo notification trong android java

Code: Default | Auth: 03cd82

Tài liệu tham khảo https://developer.android.com/develop/ui/views/notifications/build-notification 

Các bước dưới đây hướng dẫn bạn xây dựng các hàm dùng cho tạo Notify nhanh chóng

Bước 1: Khai báo biến ở phạm vi class

String CHANNEL_ID = "ID_chanel001";
String channel_name = "Kênh notify 001";
String channel_description = "Mô tả về chanel";

CHANEL_ID là id kênh truyền thông báo notify, dùng để phân biệt notify giữa các ứng dụng với nhau hoặc nội bộ ứng dụng.

Bước 2: Viết hàm khởi tạo CHANEL_ID

Chú ý: Notifycation Chanel chỉ có ở phên bản android từ API 26 trở lên. Dưới 26 thì không có..

void createNotificationChannel() {
    // Create the NotificationChannel, but only on API 26+ because
    // the NotificationChannel class is new and not in the support library
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {
      CharSequence name = channel_name;
      String description = channel_description;
      int importance = NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT;
      NotificationChannel channel = new NotificationChannel(CHANNEL_ID, name, importance);
      channel.setDescription(description);
      // Register the channel with the system; you can't change the importance
      // or other notification behaviors after this
      NotificationManager notificationManager = getSystemService(NotificationManager.class);
      notificationManager.createNotificationChannel(channel);
    }
  }

Bước 3: Viết hàm hiển thị notify showMyNotify()

void showMyNotify(int notificationId, String _title, String _content, boolean run_in_service) {

    NotificationCompat.Builder builder = new NotificationCompat.Builder(this, CHANNEL_ID)
        .setSmallIcon(android.R.drawable.ic_lock_power_off)
        .setContentTitle(_title)
        .setContentText(_content)
        .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_DEFAULT);

    //--------------Trường hợp 1: Dành cho chạy notify ở file service, broascast ... dạng background
//      startForeground(notificationId, builder.build()); // mở ghi chú dòng này và ẩn trường hợp 2 đi
    //----------------------------------

    //----------- Trường hợp 2: Dành cho chạy notify ở Activity, fragment
    NotificationManagerCompat notificationManager = NotificationManagerCompat.from(this);
    notificationManager.notify(notificationId, builder.build());
  }

Bước 4: Cách dùng

- Trường hợp 1 - Dùng notify ở activity: Bạn đưa code trên vào activity và chú ý trong hàm showMyNotify() dùng trường hợp 1

Trong hàm onCreate() của activity bạn gọi hàm tạo CHANEL_ID trước, sau đó bạn có thể dùng hàm showMyNotify() ở bất kỳ chỗ nào.

createNotificationChannel(); // dòng này phải để ở hàm onCreate()

//2 dòng dưới bạn có thể để ở bất kỳ đâu trong file activity
showMyNotify(1, "THông báo 1", "Nội dung 1");
showMyNotify(2, "THông báo 2", "Nội dung 2");

 

- Trường hợp 2 - Dùng notify ở service: Bạn đưa code trên vào file service và chú ý trong hàm showMyNotify() dùng trường hợp 2, ghi chú ẩn trường hợp 1 đi

Trong service thì bạn gọi hàm tạo CHANEL_ID ở trong hàm onCreate()

@Override
  public void onCreate() {
    super.onCreate();

    createNotificationChannel();// tạo chanel
  }

Sau đó bạn có thể dùng hàm showMyNotify ở trong hàm onStartCommand()

showMyNotify(1, "Thông báo trong service ", "Nội dung câu thông báo");

Xong rồi, bạn có thể chạy thử nghiệm nhé. Chúc bạn thành công.