Hướng dẫn tạo drawableAnimation cho ứng dụng android

Code: Default | Auth: 03cd82

Drawable Animation là tạo hiệu ứng chuyển động (giống như việc tạo ảnh gif) cho một đối tượng drawable, từ đó có thể dụng drawable cho imageview....

Bước 1: Chuẩn bị ảnh ít nhất 2 cái cho vào thư mục drawable

Giả sử có 2 ảnh jpg là:  a1.jpg và a2.jpg, bạn copy vào thư mục res/drawable

Bước 2: Tạo file drawable

Kích phải chuột lên thư mục drawable --> chọn New --> Drawable Resource File --> đặt tên  anh_dong và bấm Enter để tạo file anh_dong.xml

Viết nội dung cho file ảnh động như sau:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<animation-list xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <!-- ảnh thứ nhất chạy với thời gian là 2s, ảnh thứ 2 chạy với thời gian là 1s -->

  <item android:drawable="@drawable/a1"
    android:duration="2000"/>

  <item android:drawable="@drawable/a2"
    android:duration="1000"/>
</animation-list>

Bước 3: Viết code java 

Giả sử bạn tạo 1 cái image view sau đó bấm vào imageview thì sẽ load ảnh động

<ImageView
  android:id="@+id/img01"
  android:layout_width="98dp"
  android:layout_height="76dp" />

Trong hàm onCreate của activity bạn khai báo image

ImageView img01 = findViewById(R.id.img01);

Tiếp theo bạn có thể viết trong sự kiện click vào ảnh hoặc viết ở ngay hàm oncreate cũng được

Code load ảnh động như sau (trường hợp này dùng cơ chế background)

 img01.setBackgroundResource(R.drawable.anh_dong);
    AnimationDrawable animationDrawable = (AnimationDrawable) img01.getBackground();
    animationDrawable.start();