Hướng dẫn tạo Bottom Navigation đơn giản trong android

Code: Default | Auth: 03cd82

1. Trong layout của Activity: Tạo thêm 1 thẻ BottomNavigationView

Thẻ đó là com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView 

Đặt id là: bottom_nav_bar 

<com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView
  android:id="@+id/bottom_nav_bar"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="?attr/actionBarSize"
  app:menu="@menu/bottom_nav_item"
  app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
  app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
  app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
  app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
  app:layout_constraintHorizontal_bias="1"
  app:layout_constraintVertical_bias="1" />

2. Kích phải lên thư mục res/ tạo file menu có tên là bottom_nav_item

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <item android:title="Phone" android:id="@+id/nav_phone" />
  <item android:title="Address" android:id="@+id/nav_address"/>
  <item android:title="Setting" android:id="@+id/nav_setting" />
</menu>

3. Trong MainActivity.java thêm các code sau vào hàm onCreate

BottomNavigationView bottomNavigationView;
    bottomNavigationView = findViewById(R.id.bottom_nav_bar);
    
    bottomNavigationView.setOnItemSelectedListener(new NavigationBarView.OnItemSelectedListener() {
      @Override
      public boolean onNavigationItemSelected(@NonNull MenuItem item) {
        // viết code xử lý click ở đây, dùng switch case kiểm tra item menu tương ứng
        switch (item.getItemId()){
          case R.id.nav_phone:
            // công việc với phone ở đây
            break;
          case R.id.nav_address:
            //...
            break;
        }

        return true; // return là true thì mới có hiệu ứng chọn phần tử
      }
    });

    bottomNavigationView.setOnItemReselectedListener(new NavigationBarView.OnItemReselectedListener() {
      @Override
      public void onNavigationItemReselected(@NonNull MenuItem item) {
        
      }
    });

Chạy và thử nghiệm tính năng