Hướng dẫn tăng số lượng máy kết nối trong hotspot windows 10 - windows 11

Code: Default | Auth: 03cd82

Bước 1: Bấm phím Window + R để mở cửa sổ run, nhập chữ regedit và bấm Enter.

Bước 2: Tìm đến mục Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\icssvc\Settings

Bước 3: Tạo mới 1 key loại DWORD:

- Nhập tên: WifiMaxPeers

- Sau khi nhập xong, kích đúp chuột vào key vừa tạo để nhập giá trị, chọn chế độ Decimal, nhập tối đa là 128.  ===> nhưng tối đa chỉ có 10 kết nối được chấp nhận, chưa tìm ra nguyên nhân.

Bước 4: Khởi động lại máy tính vào phát lại hotspot sẽ thấy giới hạn.

Hướng dẫn hotspot win 10 - win 11