Hướng dẫn sửa lỗi xem bài viết hoặc sản phẩm bị notfound

Code: Default | Auth: 03cd82

1. Kiểm tra tên thư mục phải đảm bảo không có dấu tiếng việt, không có ký tự cách
2. Nếu đổi tên thư mục hoặc di chuyển website sang nơi khác thì thực hiện thêm thao tác:
Thêm thiết lập dưới đây vào file wp-config.php

define( 'WP_HOME', 'http://localhost/EC16306/shop-giay-dep' );
define( 'WP_SITEURL', 'http://localhost/EC16306/shop-giay-dep' );


Chú ý: Tự thay đổi địa chỉ web ở trên thành địa chỉ website của bạn.
3. Vào trang quản trị --> Setting (Cài đặt) --> vào ...Link  (Đường dẫn tĩnh)
- Kiểm tra nếu link có tiếng Việt có dấu hoặc dấu cách ở phần "Đường dẫn tĩnh sản phẩm" 
thì sửa lại thành không dấu
- Bấm Lưu thay đổi. Nếu không sửa gì cũng bấm vào để cập nhật file htaccess của website. 
==> vào xem lại website.