Hướng dẫn sử dụng View Animation để tạo hiệu ứng cho view trong android

Code: Default | Auth: 03cd82

Bước 1: Trong thư mục res/ tạo 1 thư mục mới là anim

Kích phải chuột lên thư mục res/ chọn new --> Directory --> nhập tên là anim sau đó Enter (Không được sai chính tả nhé)

Kích phải chuột lên thư mục anim --> chọn New --> Animator Resource File --> nhập tên là:  hieu_ung02  và bấm Enter (các lựa chọn khác để mặc định)

 

Bước 2: Tạo nội dung cho file hiệu ứng

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:repeatMode="restart"
  >
<!--  Ở thẻ set ở trên repeatMode là chế độ lặp lại, bạn hãy thử nghiệm thay đổi lúc chạy-->
  
<!--  Quay tròn 1 vòng là 360 độ, tọa độ quay là tâm của view android:pivotX="50%"-->
<!--  nếu để pivotX và pivotY là 0 thì tâm quay là góc trên bên trái của view-->
<!--  Thuộc tính android:repeatCount="infinite" là lặp lại vĩnh viễn, bạn có thể nhập số để đếm số lần lặp-->
  <rotate android:toDegrees="360"
    android:pivotX="50%"
    android:pivotY="50%"
    android:duration="500"
    android:repeatCount="infinite"
    />

  
  
<!--  di chuyển view đến 1 vị trí tọa độ nào đó trên màn hình: toXDelta và toYDelta -->
  <translate android:toXDelta="500"
    android:toYDelta="800"
    android:duration="3000"/>

<!--  làm mờ view về mức 10% so với chế độ hiển thị rõ sắc nét-->
  <alpha android:toAlpha="0.1"
    android:duration="3000"/>

<!--  phóng to hoặc thu nhỏ, nếu phóng to thì giá trị scale lớn hơn 1, thu nhỏ thì để bé hơn 1-->
  <scale android:toXScale="2"
    android:toYScale="0.5"
    android:pivotY="0"
    android:pivotX="0" />
</set>

 

Bước 3: Viết code java để load hiệu ứng

Giả sử bạn tạo hiệu ứng cho một cái imageview đặt tên biến imageview là img01 (phải findViewById mới có biến này nhé).

code gán hiệu ứng như sau:

 Animation animation = AnimationUtils.loadAnimation(MainActivity.this,
                            R.anim.hieu_ung02);
img01.startAnimation( animation );

Lưu ý: Code trên có thể viết trên sự kiện click nút bấm hoặc trực tiếp trong hàm onCreate

Bước 4: Chạy thử nghiệm ứng dụng

Bạn có thể tham khảo thêm  https://zezo.dev/ad-show/huong-dan-su-dung-object-animator-de-tao-hieu-ung-cho-view-trong-android