Hướng dẫn code upload file trong php bằng ajax có progress

Code: Default | Auth: 03cd82

 

Bước 1: Chuẩn bị cấu trúc các file và thư mục như sau

├── index.html
├── upload.php
├── uploads/
├── js/
│  └── jquery.min.js
├── css/
│  └── style.css
└── images/

- File index.html để hiển thị form chọn file và hiển thị tiến trình upload
- File upload.php để xử lý lưu trữ file trên server
- Thư mục uploads/ để lưu trữ file
- Thư mục js/ chứa các file .js
- Thư mục css/ chứa các file định dạng .css
- Thư mục images/ chứa file ảnh hiển thị trên giao diện của ứng dụng

Bước 2: Trong file index.html

Thêm code hiển thị form để chọn file

<!-- File upload form -->
<form id="uploadForm" enctype="multipart/form-data">
  <label>Choose File:</label>
  <input type="file" name="file" id="fileInput">
  <input type="submit" name="submit" value="UPLOAD"/>
</form>

Thêm đoạn code hiển thị thanh tiến trình

<!-- Progress bar -->
<div class="progress">
  <div class="progress-bar"></div>
</div>

Tiếp theo là thêm đoạn code hiển thị trạng thái kết quả upload

<!-- Display upload status -->
<div id="uploadStatus"></div>

Và nhúng thư viện jquery vào để upload

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>

Code phần xử lý javascript

<script>
$(document).ready(function(){
  // File upload via Ajax
  $("#uploadForm").on('submit', function(e){
    e.preventDefault();
    $.ajax({
      xhr: function() {
        var xhr = new window.XMLHttpRequest();
        xhr.upload.addEventListener("progress", function(evt) {
          if (evt.lengthComputable) {
            var percentComplete = ((evt.loaded / evt.total) * 100);
            $(".progress-bar").width(percentComplete + '%');
            $(".progress-bar").html(percentComplete+'%');
          }
        }, false);
        return xhr;
      },
      type: 'POST',
      url: 'upload.php',
      data: new FormData(this),
      contentType: false,
      cache: false,
      processData:false,
      beforeSend: function(){
        $(".progress-bar").width('0%');
        $('#uploadStatus').html('<img src="images/loading.gif"/>');
      },
      error:function(){
        $('#uploadStatus').html('<p style="color:#EA4335;">Lỗi upload???</p>');
      },
      success: function(resp){
        if(resp == 'ok'){
          $('#uploadForm')[0].reset();
          $('#uploadStatus').html('<p style="color:#28A74B;">Upload thành công!</p>');
        }else if(resp == 'err'){
          $('#uploadStatus').html('<p style="color:#EA4335;">Chưa chọn file upload hoặc file không hợp lệ</p>');
        }
      }
    });
  });
	
  // File type validation
  $("#fileInput").change(function(){
    var allowedTypes = ['application/pdf', 'application/msword', 'application/vnd.ms-office', 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document', 'image/jpeg', 'image/png', 'image/jpg', 'image/gif'];
    var file = this.files[0];
    var fileType = file.type;
    if(!allowedTypes.includes(fileType)){
      alert('Please select a valid file (PDF/DOC/DOCX/JPEG/JPG/PNG/GIF).');
      $("#fileInput").val('');
      return false;
    }
  });
});
 </script>

Bước 3: Viết code phần server upload.php

<?php 
$upload = 'err'; 
if(!empty($_FILES['file'])){ 
   
  // Thiết lập lựa chọn thư mục và kiểu file được phép upload
  $targetDir = "uploads/"; 
  $allowTypes = array('pdf', 'doc', 'docx', 'jpg', 'png', 'jpeg', 'gif'); 
   
  $fileName = basename($_FILES['file']['name']); 
  $targetFilePath = $targetDir.$fileName; 
   
  // Kiểm tra kiểu file hợp lệ hay không 
  $fileType = pathinfo($targetFilePath, PATHINFO_EXTENSION); 
  if(in_array($fileType, $allowTypes)){ 

    // Di chuyển file đã upload vào thư mục lưu trữ 
    if(move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'], $targetFilePath)){ 
      $upload = 'ok'; 
    } 
  } 
} 
echo $upload; 
?>

Cuối cùng là chạy và thử nghiệm.
Lưu ý: Code trên chỉ là demo đơn giản, một số tình huống bắt lỗi hay tùy biến khác bạn tự tùy chỉnh nhé.