html-text-bold Run

Code: Html | Auth: 03cd82
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
     <title>Học HTML tại snvn.net</title>
     <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
		<p>
			Nội dung chữ thường. <b>Đây là chữ đậm b</b>, và đây là <strong>chữ đậm strong</strong>		
		</p>  
		
  </body>
</html>