HTML Tags

Code: Default | Auth: 03cd82

HTML sử dụng các thẻ giống như các từ khóa để đánh dấu một đoạn text, một khối hoặc một vùng nào đó trên trang web. Từ các đánh dấu đó người lập trình có thể định dạng riêng biệt từng phần với các cách hiển thị khác nhau về kích thước, màu sắc, kiểu chữ, cỡ chữ, khung viền, màu nền, vị trí hiển thị...


Cấu trúc thẻ HTML

Mỗi thẻ HTML được tạo ra gồm 2 thành phần: 

  • Tên thẻ (Tag): Là một chuỗi ký tự chữ cái viết liền a-z, không dấu tiếng Việt. Tên thẻ được viết trong cặp dấu < ... > và viết liền với ký tự <, không được tách rời tên thẻ với ký tự <. Một thẻ HTML thường có thẻ mở và thẻ đóng. Một số trường hợp không có thẻ đóng.
  • Thuộc tính của thẻ (Attribute): Là thành phần mở rộng cho thẻ HTML, được viết ở trong thẻ để chứa các thông tin phụ cần thiết khác. Thuộc tính được viết ở trong thẻ mở.

Cú pháp viết thẻ HTML

<tag_name  attribute_name= "attr_value"> content </tag_name> 

 

Cấu trúc thẻ HTML


Ví dụ mẫu
 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title></title>
</head>
<body>
	<h1 align="center">Hello SNVN.net</h1>
 	<h2>Happy new year 2021</h2>
</body>
</html>

Chạy thử code

kết quả hiển thị như sau:

Ví dụ cấu trúc thẻ html


Unclosed HTML Tags

Một số thẻ HTML không có thẻ đóng mà chỉ có thẻ mở, các thẻ này dùng vào một nhiệm vụ đặc biệt riêng và không dùng để bao gói nội dung.

Thẻ <br>: Dùng để tạo ra ngắt dòng trong 1 đoạn văn, khi ngắt dòng với thẻ br thì không tạo khoảng cách giãn dòng.

Thẻ <hr>: Dùng để tạo ra một đường kẻ ngang trên trang web. Thẻ hr sẽ ngắt rời đoạn văn nếu để ở giữa đoạn văn và tạo ra một khoảng cách ngắn giữa 2 đoạn.


HTML Meta Tags

Đây là nhóm thẻ dùng để viết các thông tin về trang web như: DOCTYPE, title, link, meta and style


HTML Text Tags

Đây là nhóm thẻ chuyên dùng để định dạng text: <p>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <strong>, <em>, <abbr>, <acronym>, <address>, <bdo>, <blockquote>, <cite>, <q>, <code>, <ins>, <del>, <dfn>, <kbd>, <pre>, <samp>, <var> and <br>


HTML Link Tags

Đây là nhóm thẻ tạo ra liên kết giữa các trang web với nhau hoặc chính trong 1 trang web: <a> and <base>


HTML Image and Object Tags

Nhóm thẻ này dùng chèn các đối tượng vào trang web như hình ảnh: <img>, <area>, <map>, <param> and <object>


HTML List Tags

Nhóm thẻ này dùng để đánh dấu khối nội dung dạng danh sách: <ul>, <ol>, <li>, <dl>, <dt> and <dd>


HTML Table Tags

Nhóm thẻ dùng để tạo và định dạng bảng: table, tr, td, th, tbody, thead, tfoot, col, colgroup and caption


HTML Form Tags

Nhóm thẻ dùng để tạo ra biểu mẫu nhập thông tin trên giao diện trang web: form, input, textarea, select, option, optgroup, button, label, fieldset and legend


HTML Scripting Tags

Thẻ dùng để đánh dấu khu vực thực thi lệnh javascript hoặc không thực thi: script and noscript