html-table-rowspan Run

Code: Html | Auth: 03cd82
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
     <title>Học HTML tại snvn.net</title>
     <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
    <table border="1" cellpadding="10" width="50%" >
			<tr>
				<td>A</td>
				<td>B</td>
				<td>C</td>
			</tr>
			<tr>
				<td rowspan="2">X</td> <!-- Thêm thuộc tính rowspan vào ô này-->
				<td>1</td>
				<td>2</td>
			</tr>
			<tr>
				<!-- <td>Y</td> xóa dòng này đi vì ô X đã chiếm vị trí ô này rồi-->
				<td>1</td>
				<td>2</td>
			</tr>
		</table>
  </body>
</html>