html-table-03-css-border Run

Code: Html | Auth: 03cd82
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
     <title>Học HTML tại snvn.net</title>
     <meta charset="UTF-8">
		 <style>
			 table, th, td { 
				 border: 1px solid red; /*Khung dày 1 pixel, nét vẽ liền và màu nét vẽ đỏ*/
				 border-collapse: collapse; /*Thuộc tính này giúp loại bỏ khoảng cách mặc định giữa các ô*/
				} 
		 </style>
  </head>
  <body>
    <table border="1">
			<tr>
				<td>Cột 1 dòng 1</td>
				<td>Cột 2 dòng 1</td>
				<td>Cột 3 dòng 1</td>
			</tr>
			<!-- sau khi viết xong code, bạn nhân bản đoạn <tr>...</tr> ở đây để tạo bảng nhiều dòng. 
	Nhớ viết trước thẻ đóng </table> nhé -->
		</table>
  </body>
</html>