html table tạo bảng có 1 dòng Run

Code: Html | Auth: 03cd82
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
     <title>Học HTML tại zezo.dev</title>
     <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
    <table border="1">
			<tr>
				<td>Cột 1 dòng 1</td>
				<td>Cột 2 dòng 1</td>
				<td>Cột 3 dòng 1</td>
			</tr>
			<!-- sau khi viết xong code, bạn nhân bản đoạn <tr>...</tr> ở đây để tạo bảng nhiều dòng. 
	Nhớ viết trước thẻ đóng </table> nhé -->
		</table>
  </body>
</html>