html-sub-sup-tag Run

Code: Html | Auth: 03cd82
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
     <title>Học HTML tại snvn.net</title>
     <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
		Thẻ sup dùng định dạng chỉ số trên (định dạng số 2): 3x<sup>2</sup> + 5x = 0 <br>
		Thẻ sub dùng định dạng chỉ số dưới (định dạng số 2): H<sub>2</sub>O
  </body>
</html>