html-paragraph Run

Code: Html | Auth: 03cd82
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
     <title>Học HTML tại snvn.net</title>
     <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
		<p>Đoạn văn bản thứ nhất<br>gồm có 2 dòng</p>
		<p>Đoạn văn bản thứ 2 có 1 dòng</p>
		<p>Đoạn văn bản thứ 3</p>
  </body>
</html>