html-inline-element Run

Code: Html | Auth: 03cd82
<!DOCTYPE html> 
<html> 
  <head>
     <title>Các thẻ mức dòng</title>
     <meta charset="UTF-8">
  </head>
<body> 
	Các thẻ a, span sẽ 
  <a href="https://snvn.net">hiển thị</a> 
  <span style="background-color: cyan">trên cùng 1 dòng</span> 
    
	<p>Dòng nội dung ở trên không bị ngắt ra thành các khối riêng.</p>
</body> 
</html>