html-embed-video Run

Code: Html | Auth: 03cd82
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
     <title>Học HTML tại snvn.net</title>
     <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
      <video width="320" height="240" autoplay controls>
			 <source src="http://html.snvn.net/static/mov_bbb.mp4" type="video/mp4">
			 Trình duyệt web không hỗ trợ định dạng video mp4
			</video>
  </body>
</html>