html-del-tag Run

Code: Html | Auth: 03cd82
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
     <title>Học HTML tại snvn.net</title>
     <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
		Nội dung <strike>đã bị xóa bỏ</strike>. <br>
		Nội dung <del>xóa bởi thẻ del</del>.
  </body>
</html>