html-block-element Run

Code: Html | Auth: 03cd82
<!DOCTYPE html> 
<html> 
  <head>
     <title>Các thẻ mức khối</title>
     <meta charset="UTF-8">
  </head>
<body> 
  <div style="background-color: lightblue">Khối thẻ DIV 1</div> 
  <div style="background-color: lightgreen">Khối thứ 2</div> 
  <p style="background-color: pink">Khối thứ 3</p> 
	<p>Mỗi thẻ sẽ chiếm chiều rộng 1 khối và hiển thị hết chiều rộng của màn hình.</p>
</body> 
</html>