html-big-small-tag Run

Code: Html | Auth: 03cd82
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
     <title>Học HTML tại snvn.net</title>
     <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
		Sử dụng thẻ big tạo <big>chữ to hơn</big> bình thường. <br>
		Sử dụng thẻ small tạo <small>chữ bé hơn</small> bình thường.
	</body>
</html>