html-abbr-tag Run

Code: Html | Auth: 03cd82
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
     <title>Học HTML tại snvn.net</title>
     <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
		<p> <abbr title = "HyperText Markup Language">HTML </abbr> là một trong các ngôn ngữ dùng tạo ra trang web</p> 
	</body>
</html>