Gán giá trị cho một thuộc tính của thẻ html thì phải làm sao?

Code: Default | Auth: 03cd82

Đơn giản thôi!
Một câu lệnh là ok


Bước 1: Bạn phải khai báo biến nhận lấy phần tử html bất kỳ bạn cần

Bước 2: Bạn dùng cú pháp như sau x.setAttribute('Ten_thuoc_tinh', 'giá trị muốn gán cho thuộc tính' );

Bước 3: Xem ví dụ này:
 

var objImg = document.querySelector('img');

objImg.setAttribute("src", 'https://zezo.dev/uploads/snvn.jpg');Xem thêm code đầy đủ nhé:


VẪN PHẢI NÓI THÊM 1 CÂU: BẠN ĐỪNG LƯỜI MÀ COPY, HÃY SOẠN LẠI CODE ĐỂ NHỚ LÂU.
 

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>https://zezo.dev</title>
</head>

<body>
  <h1 id="id1">Thực hành gán giá trị cho thuộc tính của thẻ </h1>

  <img src="https://zezo.dev/uploads/linux.png" />

  <script>
    //1. khai báo biến để nhận phần tử html
    var objImg = document.querySelector('img'); // lấy phần tử img đầu tiên của trang html


    // 2. Gán giá trị cho thuộc tính SRC, hàm setAttribute không cần dùng biến thu giá trị

    objImg.setAttribute("src", 'https://zezo.dev/uploads/snvn.jpg');
     
      // ok chạy thử xem nhé.

  </script>

</body>

</html>