Dùng Picaso load ảnh vào ImageView

Code: Default | Auth: 03cd82

 

Xem hướng dẫn tại trang chủ https://square.github.io/picasso/

Bước 1: Vào trang này xem phiên bản mới nhất là số bao nhiêu https://github.com/square/picasso/releases

Bước 2: Mở android studio vào file build gradle để thêm đoạn code sau vào trong phần

dependencies
implementation 'com.squareup.picasso:picasso:(insert latest version)'

Thay thế (insert latest version) thành số phiên bản mà bạn tìm thấy ở bước 1 sau đó bấm sync

Bước 3: Trong file layout của activity bạn thêm 1 cái ImageView và đặt id cho ImageView đó

<ImageView
  android:id="@+id/img_test"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  tools:ignore="MissingConstraints" />

Bước 4: Trong activity bạn gọi lệnh load như sau:

    ImageView imageView = findViewById(R.id.img_test);
    Picasso.get().load("https://zezo.dev/uploads/html/html5.png").into(imageView);

Bước 5: Trong manifest bạn thêm quyền truy cập internet 

 <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>

Bước 6: Chạy thử chương trình