Dọn dẹp ubuntu

Code: Default | Auth: 03cd82

1. Khởi động lại máy tính

Lâu lâu cũng nên khởi động lại

2. Luôn cập nhật Ubuntu

sudo apt-get update

 

sudo apt-get upgrade

3. Kiểm tra RAM

sudo lshw -c memory

free -h


free -m

 

3. Giám sát các ứng dụng khởi động

service --status-all
sudo service  stop
#Để xóa một chương trình hiện có khỏi Ubuntu, hãy mở Terminal và chạy:

sudo apt-get remove 

4. Xóa rác

Xóa bộ nhớ cache

sudo apt-get clean

Xóa gói không cần dùng đến

sudo apt-get autoremove