Đổi tiêu đề và biểu tượng ứng dụng

Code: Default | Auth: 03cd82

Đối tiêu đề ứng dụng

Bạn vào file res/values/strings.xml đổi nội dung ở trong thẻ <string> có tên là là app_name

<string name="app_name">Xin chào SNVN</string>

Đổi biểu tượng cho ứng dụng

- Nếu bạn tự chế ảnh thì bạn copy ảnh vào thư mục drawable. Chú ý: Tên ảnh là chữ thường, chỉ gồm chữ cái, số, ký tự gạch dưới, đuôi ảnh là dạng .png

- Bạn có thể dùng công cụ có sẵn để tạo biểu tượng mipmap ở địa chỉ https://romannurik.github.io/AndroidAssetStudio/icons-launcher.html sau đó tải về và copy vào thư mục res/

- Bước tiếp theo là bạn vào file AndroidMainifes.xml bạn đổi thuộc tính android:icon thành tên icon bạn vừa tải về. Ở ví dụ này tôi đặt tên là ic_may_cay.

Thay đổi biểu tượng ứng dụng

Kết quả thay đổi như sau:

Kết quả thay đổi tiêu đề và biểu tượng ứng dụng