Android Đọc ghi file Cache

Code: Default | Auth: 03cd82

Hãy tham khảo bài viết này trước  https://zezo.dev/note/doc-ghi-file-o-bo-nho-trong

Bạn hãy sử dụng lại code ở bài viết trên để có sẵn EditText nhé. 

Bước 1: Trong layout bạn thêm 2 nút bấm

<Button 
android:id="@+id/btn_save_cache" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:onClick="SaveCache" 
android:text="Save to cache"/>

<Button
android:id="@+id/btn_read_cache" 
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_width="wrap_content" 
android:onClick="ReadCache" 
android:text="Read from cache"/>

Bước 2: Viết code cho nút SaveCache (sự kiện onClick)

  public void SaveCache(View view){
    String file_name = "vd_cache.txt";
    String noi_dung = ed_content.getText().toString(); 
     // ed_content là EditText xem ở bài viết đọc ghi file ở link trên nhé

    try{
      // lấy đường dẫn thư mục cache
      File pathCacheDir = getCacheDir();
      // tạo file cache
      File objFile = new File(pathCacheDir, file_name);
      objFile.createNewFile(); // tạo mới file trống trong thư mục cache

      //----- tiến hành ghi vào file cache
      FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream(objFile.getAbsolutePath()); 
      fileOutputStream.write(noi_dung.getBytes());
      fileOutputStream.close();

      Toast.makeText(getBaseContext(),"Đã ghi vào cache", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }catch (IOException e){
      e.printStackTrace();
    }


  }

Bước 3: Viết code cho hàm ReadCache (sự kiện onClick)

  public void ReadCache(View view){
    String file_name = "vd_cache.txt";

    try {
      File pathCacheDir = getCacheDir();
      File objFile = new File(pathCacheDir,file_name);
      // tiến hành đọc file
      Scanner scanner = new Scanner(objFile);
      String tmp_data = "";
      while (scanner.hasNext()){
        tmp_data += scanner.nextLine();
      }
      scanner.close();

      Toast.makeText(getBaseContext(),"Nội dung cache: " + tmp_data, Toast.LENGTH_SHORT).show();

    }catch (IOException e){
      e.printStackTrace();
    }


  }

Kết quả:

Đọc ghi cache file