Định dạng bảng trong HTML

Code: Default | Auth: 03cd82

Bạn hãy tham khảo bài viết về cách tạo bảng trước khi thực hiện bài viết này.

1) Sử dụng thẻ <th> để định dạng tiêu đề cột

Thẻ <th> sẽ định dạng dữ liệu trong ô sẽ hiển thị chữ đậm và dóng giữa nội dung. Thẻ này thường được dùng thay thế thẻ <td> ở tiêu đề các cột.

<table border="1">
	<tr>
    <th>STT</th>
	  <th>Họ và tên</th>
		<th>Điểm TB</th>
	</tr> 
	<tr>
		<td>1</td>
		<td>Nguyễn Văn A</td>
		<td>7.5</td>
	</tr> 
	<tr>
		<td>2</td>
		<td>Trần Thị B</td>
		<td>6.0</td>
	</tr> 
	<tr>
		<td>3</td>
		<td>Lê Văn C</td>
		<td>8.0</td>
	</tr>
</table>

 

2) Sử dụng thẻ <caption> định dạng tiêu đề cho bảng

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
     <title>Học HTML tại zezo.dev</title>
     <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
 			<table border="1" cellpadding="10"> 
				<caption>Bảng điểm</caption> 
				<tr><th>STT</th>
					<th>Họ và tên</th>
					<th>Điểm TB</th>
				</tr> 
				<tr>
					<td>1</td>
					<td>Nguyễn Văn A</td>
					<td>7.5</td>
				</tr> 
				<tr>
					<td>2</td>
					<td>Trần Thị B</td>
					<td>6.0</td>
				</tr> 
				<tr>
					<td>3</td>
					<td>Lê Văn C</td>
					<td>8.0</td>
				</tr>
			</table>
  </body>
</html>

Chạy thử code

3) Định dạng bảng phân tách dòng chẵn dòng lẻ

Bạn cần sử dụng CSS để định dạng: Đổ màu nền cho từng loại dòng.

table tr:nth-child(even) { 
	background-color: #eee; 
} 
table tr:nth-child(odd) { 
	background-color: #fff; 
} 

Toàn bộ code như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
     <title>Học HTML tại zezo.dev</title>
     <meta charset="UTF-8">
		<style> 
			table, th, td { 
			 border: 1px solid black; 
			 border-collapse: collapse; 
			} 
			th, td { 
			 padding: 10px; 
			} 
			table tr:nth-child(even) { 
			 background-color: #eee; 
			} 
			table tr:nth-child(odd) { 
			 background-color: #fff; 
			} 
			table th { 
			 color: white; 
			 background-color: gray; 
			} 
		</style>
  </head>
  <body>
 			<table border="1" cellpadding="10"> 
				<caption>Bảng điểm</caption> 
				<tr><th>STT</th>
					<th>Họ và tên</th>
					<th>Điểm TB</th>
				</tr> 
				<tr>
					<td>1</td>
					<td>Nguyễn Văn A</td>
					<td>7.5</td>
				</tr> 
				<tr>
					<td>2</td>
					<td>Trần Thị B</td>
					<td>6.0</td>
				</tr> 
				<tr>
					<td>3</td>
					<td>Lê Văn C</td>
					<td>8.0</td>
				</tr>
			</table>
  </body>
</html>

Chạy thử code

Kết quả như sau:

Định dạng dòng trong bảng

Phần còn lại là bạn hãy nghiên cứu code CSS để tùy chỉnh cho bảng đẹp hơn nữa nhé. Chúc bạn thành công!