DatePicker trong android java

Code: Default | Auth: 03cd82

Hướng dẫn dùng DatePicker gắn trực tiếp trên layout của activity

Bước 1: Trên layout thả vào 1 view là DatePicker

  <DatePicker
    android:id="@+id/dpk_01"
    android:layout_width="316dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center"
    />

Bước 2: Viết code java trong activity

 DatePicker datePicker = findViewById(R.id.dpk_01);

    // sử dụng đối tượng lịch để cài đặt
    Calendar calendar = Calendar.getInstance();
    calendar.setTimeInMillis( System.currentTimeMillis() );
    // điều khiển datepicker
    // init(int year, int monthOfYear, int dayOfMonth, DatePicker.OnDateChangedListener onDateChangedListener)
    datePicker.init(
        calendar.get(Calendar.YEAR) ,
        calendar.get(Calendar.MONTH),
        calendar.get(Calendar.DATE),
        new DatePicker.OnDateChangedListener() {
          @Override
          public void onDateChanged(DatePicker datePicker, int i, int i1, int i2) {
            int nam = i;
            int thang = i1; // nhận giá trị từ 0 -> 11
            int ngay = i2;

            String chuoi_ngay_thang = ngay + "/" + (thang + 1) + "/" + nam;
            // Đến đây bạn đã lấy được ngày tháng khi người dùng chọn
            Log.d("zzzzzzzzzz","Ngay thang chon: " + chuoi_ngay_thang);
            
          }
        }
    );

Bước 3: Chạy thử ứng dụng, chọn ngày tháng và xem logcat