DatePicker Dialog trong android java

Code: Default | Auth: 03cd82

Bài viết này sử dụng DatePicker dạng Dialog khác với DatePicker gắn trên layout https://zezo.dev/note/datepicker-trong-android-java 

Trên layout sẽ thêm 1 textview, khi bấm vào textview thì hiển thị dialog chọn ngày tháng, khi chọn ngày tháng trên dialog thì sẽ gán lại ngày tháng vào textview

Bước 1: Thêm textview vào layout của activity

  <TextView
    android:id="@+id/tv01"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Demo datepicker, click zô"
    android:textSize="30dp"
    android:textColor="#FF5722"
    />

Bước 2: Trong code java lần lượt viết lệnh như sau

Ánh xạ view

 TextView tv01 = findViewById(R.id.tv01);

tv01.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        showDialogDatePicker();
      }
    });

Viết tách riêng hàm showDialogDatePicker() cho thoáng code

 void showDialogDatePicker(){
    // viết lệnh hiển thị dialog
    // sử dụng đối tượng lịch để cài đặt
    Calendar calendar = Calendar.getInstance();
    calendar.setTimeInMillis( System.currentTimeMillis() );

    // nguyên mẫu hàm khởi tạo DatePickerDialgo như sau:
    //DatePickerDialog(@NonNull Context context, @Nullable DatePickerDialog.OnDateSetListener listener, int year, int month, int dayOfMonth)
    DatePickerDialog dialog = new DatePickerDialog(
        MainActivity.this,
        new DatePickerDialog.OnDateSetListener() {
          @Override
          public void onDateSet(DatePicker datePicker, int i, int i1, int i2) {
            // xử lý sự kiện
            int nam = i;
            int thang = i1; // nhận giá trị từ 0 -> 11
            int ngay = i2;

            tv01.setText(ngay + "/" + (thang + 1) + "/" + nam);
          }
        },
        calendar.get(Calendar.YEAR),
        calendar.get(Calendar.MONTH),
        calendar.get(Calendar.DATE)
    );

    dialog.show();
  }

Bước 3: Chạy thử và bấm vào textview để chọn ngày tháng và xem kết quả

Tham khảo về code chuyển đổi định dạng ngày tháng https://zezo.dev/note/code-chuyen-doi-ngay-thang-trong-android-java