css làm icon mũi tên đơn giản

Code: Css | Auth: 03cd82
.arrow:before {
  border: solid black; /*màu sắc đường kẻ*/
  border-width: 0 2px 2px 0; /*tạo viền 2 cạnh phải và bên dưới, nếu để cả 4 cạnh thì bị thành hình vuông*/
  display: inline-block; /*Inline block để định dạng khối trên dòng, lúc đó điều chỉnh được padding, width*/
  padding: 2px;
  float: left;
  margin-top: 15px;
  margin-right: 10px;
  content: " "; /*Có cái này là ký tự rỗng để nó hiển thị khung, nếu nội dung không có thì ko hiển thị được khung*/
  transform: rotate(-45deg); /*Xoay hình 45 độ để tạo thành mũi tên với 2 cạnh*/
  -webkit-transform: rotate(-45deg);/*Xoay hình 45 độ để tạo thành mũi tên với 2 cạnh*/
}