css làm hiệu ứng ảnh động xoay tròn với animation

Code: Css | Auth: 03cd82
.image {
  animation-name: rotateme;
  animation-duration: 15s;
  animation-iteration-count: infinite;
  animation-timing-function: linear;
  -webkit-animation-name: rotateme;
  -webkit-animation-duration: 15s;
  -webkit-animation-iteration-count: infinite;
  -webkit-animation-timing-function: linear;
  -moz-animation-name: rotateme;
  -moz-animation-duration: 15s;
  -moz-animation-iteration-count: infinite;
  -moz-animation-timing-function: linear;
  -ms-animation-name: rotateme;
  -ms-animation-duration: 15s;
  -ms-animation-iteration-count: infinite;
  -ms-animation-timing-function: linear;
  -o-animation-name: rotateme;
  -o-animation-duration: 15s;
  -o-animation-iteration-count: infinite;
  -o-animation-timing-function: linear;
}