Code Tạo delay sau 5s trong android - có thể áp dụng cho màn hình chào

Code: Java | Auth: 03cd82
// chú ý cần import gói:
// import android.os.Handler; 


// code dưới đây có thể viết trong activity để test thử, sau 5s sẽ tự tắt ứng dụng

		final Handler handler = new Handler();
    handler.postDelayed(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        // Công việc sẽ thực hiện sau 5s = 5000ms
        Toast.makeText(MainActivity.this, "Hết 5s đợi rồi, stop", Toast.LENGTH_LONG).show();
        finish();
      }
    }, 5000);

// Bạn có thể áp dụng để làm màn hình chào....