Code nhập link google meet

Code: Default | Auth: 03cd82

1. Mở trang gv

2. Bấm F12

3. Chọn tab Console ở cửa sổ debug sau khi bấm phím F12

4. Copy đoạn code sau và paste vào cửa sổ console, sau đó bấm Enter:

Trước khi copy cần thay thế xxxxxxxxxx là mã google meet của gv