Code đọc file html trong nodejs

Code: Javascript | Auth: 03cd82
/*
Bước 1: Tạo 1 thư mục là DocFile, bên trong tạo file index.js với nội dung bên dưới.
Bước 2: Tạo file a.html với nội dung html bất kỳ
Bước 3: Chạy node index.js sau đó vào trình duyệt web nhập vào địa chỉ /a.html để xem kết quả có load được file html lên không


*/
const http = require("http")
const fs = require('fs');
const { join } = require("path");
server = http.createServer((req,res)=>{
  console.log(req.url);
  if(req.url =='/favicon.ico'){
    console.log("Lấy icon biểu tượng web");
  }else
  if(req.url =='/'){
    res.writeHead(200,"OK",{'Content-type':'text/html'});
    res.write('<h1>Home</h1>',(err)=>{
      console.log(err);
    });
    res.end();
  }else {
    // đọc file bất kỳ theo tên file được truyền trên url
    // console.log(req.url);
    // đọc file.VD: url = /a.html ==> req.url.substring(1) --> lấy tên file từ ký tự thứ 1 đến hết
    fs.readFile(req.url.substring(1),(err,data)=>{
      
      if(err) {
        // throw err

        res.writeHead(404,{'Content-type':'text/html'});
        return res.end();
      };

      res.writeHead(200,"OK",{'Content-type':'text/html'});
      res.write( data.toString('utf8'))
      return res.end();
    })

  }
 
  
});
server.listen(80);
console.log("server dang chay port 80");